loading spinner
Totalt: (exkl. moms): 0 SEK

Untitled Document

ALLMÄNNA VILLKOR

Vi hanterar

- för enskilda personer "Allmänna Villkor - Privat"

- och för företagskunder "Allmänna Villkor - Företag"

 

Villkor - Privat

Skriv ut Villkoren - Privat

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Artikel 3 - Tillämplighet

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketid

Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader för dessa

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter vid återkallelse

Artikel 10 - Undantagande av ångerrätt

Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Uppfyllande och tilläggsgaranti

Artikel 13 - Leverans och utförande

Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: Varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Klagomål

Artikel 17 - Dispyter

Artikel 18 - Tilläggs- eller undantagsbestämmelser


Artikel 1 - Definitioner

Dessa villkor inkluderar:

1.       Tilläggsavtal: ett avtal enligt vilket konsumentprodukter, digitalt innehåll och / eller tjänster som förvärvats i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och / eller tjänster tillhandahålls av entreprenören eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje och entreprenören.

2.       Betänketid: Den termen inom vilken konsumenterna kan använda sin ångerrätt.

3.       Konsument: Den fysiska personen som inte handlar med syften relaterad till hans affärs-, hantverks- eller yrkesverksamhet.

4.       Dag: kalenderdag.

5.       Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form.

6.       Avtal om varaktighet: Ett avtal som föreskriver regelbunden leverans av företag, tjänster och / eller digitalt innehåll under en viss tid.

7.       Hållbar databärare: Alla verktyg - inklusive e-post - som gör att konsumenten eller entreprenören kan lagra information som är personlig för honom på ett sätt som möjliggör framtida samråd eller användning för ett tidsbestämt syfte för vilken informationen är avsedd och som möjliggör omodifierad reproduktion av den lagrade informationen.

8.       Ångerrätt: Konsumentens förmåga att avstå från distansavtalet under den betänketid.

9.       Entreprenören: Den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och / eller fjärrtjänster till konsumenterna.

10.    Fjärravtal: Ett avtal som ingåtts mellan entreprenören och konsumenten inom ramen för ett organiserat fjärrmarknadsföringssystem av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster, som fram till avtalets ingående använder exklusiv eller samförbrukning av en eller flera tekniker för fjärrkommunikation.

11.    Modellformulär för återkallelse: Det europeiska modellformuläret för upphävande som anges i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte ställas till förfogande om konsumenten inte har någon ångerrätt med avseende på sin order.

12.    Fjärrkommunikationsteknik: innebär att man kan använda sig av avtal utan att konsument och entreprenör behöver vara i samma rum samtidigt.

 

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

Entreprenörens namn: Solits

Handel under namn / namn: Solits B.V.

Plats Adress:

Linnewever 5

2292 JG Wateringen

Telefonnummer: +46 (0) 102 047 000 

Telefon tillgänglighet: Måndag till måndag från 08:00 till 16:30

E-postadress: info@sokkel.nl

hemsida: https://www.sokkel.nl

Handelskammaren: 76690865

Momsnummer: NL860751600B01

Om entreprenörens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem:

uppgifter om tillsynsmyndigheten.

Om entreprenören utövar ett reglerat yrke:

- den yrkesorganisation eller organisation där han är ansluten

- Arbetstiteln, plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den har beviljats.

- En hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och uppgifter om var och hur dessa yrkesregler är tillgängliga.


Artikel 3 - Tillämplighet

1.       Dessa villkor gäller för alla erbjudanden från entreprenören och till ett etablerat avtal mellan entreprenören och konsumenten.

2.       Innan fjärravtalet ingås, kommer texten till dessa villkor att ställas till förfogande för konsumenten. Om detta inte är rimligen möjligt, kommer entreprenören innan avtalet ingås visa på vilket sätt de allmänna villkoren kan ses och att de på begäran av konsumenten så snart som möjligt och kostnadsfritt kommer att sändas.

3.       Om avtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan avtalet ingås, är texten i dessa allmänna villkor elektroniskt tillgängliga för konsumenten på ett sådant sätt att det på ett enkelt sätt kan lagras på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligen möjligt, innan avtalet ingås, anges om de allmänna villkoren kan inspekteras elektroniskt och att på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt att skickas kostnadsfritt.

4.       I händelse av att utöver dessa allmänna villkor även specifik produkt eller tjänstförhållanden är det andra och trejde stycket Överenskomlig tillämplig och kan konsumenten i händelse av motstridiga villkor, alltid lita på gällande analys som är mest fördelaktig för honom.


Artikel 4 - Erbjudandet

1.        Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är underkastad villkor anges detta uttryckligen i erbjudandet.

2.        Erbjudandet innehåller en komplett och noggrann beskrivning av produkter, digitala innehåll och / eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en bra bedömning av erbjudandet av konsumenten. Om entreprenören använder bilder, är de en sann trogen representation av de erbjudna produkterna, tjänsterna och / eller digitalt innehåll. Tydliga misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte entreprenören.

3.        Varje erbjudande innehåller sådan information att det är uppenbart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till acceptansen av erbjudandet.


Artikel 5 - Avtalet

1.       Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och överensstämmelse med de villkor som är knutna till det.

2.       Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar entreprenören omedelbart mottagandet av erbjudandet på elektronisk väg. Så länge godkännandet av detta godkännande inte bekräftas av entreprenören kan konsumenten säga upp avtalet.

3.       Om avtalet upprättas elektroniskt finner entreprenören lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställer en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer entreprenören att observera lämpliga säkerhetsåtgärder.

4.       Entreprenören får inom ramen för rättsliga ramar informera om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla fakta och faktorer som är relevanta för ansvaret för fjärravtalet. Om entreprenören på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en order eller ansökan eller att införa särskilda villkor för verkställigheten.

5.       Entreprenören ska senast vid leverans av produkt, tjänst eller digitalt innehåll för konsumenten följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium, skicka:

6.       besöksadressen till entreprenörens säte där konsumenten kan vända sig för klagomål;

7.       villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten eller en tydlig anmälan om uteslutande av ångerrätten;

8.       informationen om garantier och befintlig service efter inköpet;

9.       priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll i förekommande fall, kostnaden för leverans och sättet för betalning, leverans eller utförande av fjärravtalet;

10.       villkoren för uppsägning av avtalet om avtalet varar i mer än ett år eller obestämd tid är;

11.         om konsumenten har ångerrätt utgör modellen en återkallelse.

12.         I händelse av en övertrasseringstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

 

Artikel 6 - Ångerrätt

För produkter:

1.       Konsumenten kan lösa ett avtal med ett inköp av en produkt under en betänketid av 14 dagar utan att ange skäl. Entreprenören kan fråga konsumenten om orsaken till återkallande, men ålägger dem inte att ange skälen.

2.       Betänketiden som nämns i punkt 1 börjar dagen efter det att konsumenten, eller en i förväg utsedd tredje part, vilket inte är transportören, har fått produkten, eller:

3.       om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten eller en utsedd tredje part har fått den sista produkten. Entreprenören kan, under förutsättning att han har informerat konsumenten innan beställningsprocessen på ett tydligt sätt, att avslå en order av flera produkter med olika leveranstider.

4.       om leverans av en produkt som består av flera partier eller delar: den dag då konsumenten eller utsedd tredje part har fått den slutliga transporten eller den sista delen;

1.          för avtal om regelbunden leverans av produkter under en bestämd period: det datum då konsumenten eller en utsedd tredje part, fick den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på en materialbärare:

3.       Konsumenten kan lösa ett serviceavtal och ett icke-materiellt leveransavtal i 14 dagar utan att ange skäl. Entreprenören kan fråga konsumenten om orsaken till återkallande, men ålägger dem inte att ange skälen.

4.       Betänketiden som nämns i punkt 3 ska ingå dagen efter avtalets ingående.

Utvidgad betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på en materialbärare genom att inte avslöja ångerrätt:

5.       Om entreprenören inte har tillhandahållit den information som juridiskt krävs om ångerrätt eller det återkallande standardformuläret till konsumenten, ska betänketiden löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketid som upprättats i enlighet med föregående punkter i denna artikel.

6.       Om näringsidkaren har tillhandahållit information till konsumenten som avses i föregående stycke inom tolv månader efter datumet för den inledande betänketiden kommer betänketiden löpa ut 14 dagar från den dag då konsumenten får informationen.


Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

1.        Under betänketiden kommer konsumenten noggrant att hantera produkten och förpackningen. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten endast kan hantera och inspektera produkten som han borde göra i en butik.

2.        Konsumenten är ensam ansvarig för försämring av produkten som följer av ett sätt att hantera produkten utöver vad som är tillåtet i punkt 1.

3.        Konsumenten är inte ansvarig för försämring av produkten om entreprenören inte har tillhandahållit honom alla juridiskt obligatoriska uppgifter om ångerrätten före eller efter avtalets ingående.


Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader för dessa

1.       Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer han att rapportera detta inom mandatperioden genom modellformuläret för återkallande eller på annat entydigt sätt för entreprenören.

2.       Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den anmälan som avses i punkt 1 skickar konsumenten tillbaka produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant) för entreprenören. Detta behöver inte tas om entreprenören själv har erbjudit produkten. Under alla omständigheter har konsumenten följt returperioden när produkten återlämnats innan betänketiden har löpt ut.

3.       Konsumenten kommer att returnera produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i original skick och förpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna från entreprenören.

4.       Risken och bevisbörden för ångerrätten och att ett rättvist utövande löper ut ligger hos konsumenten.

5.       Konsumenten bär den direkta kostnaden för att returnera produkten. Om entreprenören inte har rapporterat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om entreprenören bestämmer sig för att bära kostnaderna själv, behöver konsumenten inte bära kostnaderna för att returnera försändelsen.

6.       Om konsumenten återkallar efter att uttryckligen ha begärt att driften av tjänsten eller tillförseln av gas, vatten eller el som inte är redo för försäljning i en begränsad volym eller mängd påbörjas under betänketiden, är konsumenten skyldig entreprenören ett belopp som står i proportion till den del entreprenören har uppfyllt av åtagandet vid återkallandet, jämfört med full uppfyllning av åtagandet.

7.       Konsumenten får inte medföra några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller elektricitet som inte är färdig för försäljning i begränsad volym eller kvantitet eller för leverans av fjärrvärme om:

8.       entreprenören har inte lämnat konsumenten lagstadgad information om ångerrätten, kostnadsersättningen eller återkallningsmodellen, eller

9.       konsumenten har inte uttryckligen begärt start av tjänsten eller gas, vatten, el eller fjärrvärme eller tjänst under betänketiden.

10.       Konsumenten är inte ansvarig för hel eller delvis leverans av icke-materiellt digitalt innehåll, förutsatt att

11.       före leveransen har han inte uttryckligen kommit överens om att påbörja överensstämmelsen med avtalet före slutet av betänketiden.

12.       han inte har erkänt att förlora sin ångerrätt vid beviljande av sitt samtycke eller

13.       Entreprenören har misslyckats med att bekräfta detta konsumentutlåtande.

14.       Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt upphävs alla ytterligare avtal genom lag.


Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter vid återkallelse

1.       Om entreprenörens anmälan om återkallelse av konsumenten görs elektroniskt skickas en bekräftelse omedelbart efter mottagandet av denna anmälan.

2.       Entreprenören ska betala tillbaka alla betalningar konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som uppstår entreprenören kommer att debiteras för returnerade produkter, omedelbart men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten underrättar honom om återkallelse. Såvida entreprenören erbjuder sig att hämta själva produkten, kan han avstå från att betala tillbaka förrän han har fått produkten eller konsumenten kan visa att han har återsänt produkten, beroende på vilket som kommer först.

3.       Entreprenören använder samma betalningsmedel som konsumenten använder för återbetalning om inte konsumenten överensstämmer med en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenten.

4.       Om konsumenten har valt en dyrare metod för leverans än den billigaste standardleverans, behöver entreprenören inte betala de extra kostnaderna för en dyrare metod.


Artikel 10 - Undantagande av ångerrätt

Entreprenören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om entreprenören tydligt anger detta vid erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående:

1.       Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden där entreprenören inte har någon inverkan och som kan uppstå inom uppsägningsperioden.

2.       Avtal som stängs under en offentlig auktion. Under en offentlig auktion innebär en försäljningsmetod där varor, digitalt innehåll och / eller tjänster som erbjuds av entreprenören till konsumenten som deltar eller ges möjlighet att närvara vid auktionen, som utförs av en auktionsförrättare och där framgångsrik budgivare är skyldig att ta ner produkterna, digitalt innehåll och / eller tjänster.

3.       Serviceavtal, efter full service, men endast om:

4.       genomförandet har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande och

5.       konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt när entreprenören har slutfört kontraktet.

6.       Paketresor enligt artikel 7: 500 BW och passagerartransporter.

7.       Serviceavtal för tillhandahållande av boende som föreskrivs i avtalet, ett visst datum eller en period för genomförande och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrning och catering.

8.       Avtal om fritidsaktiviteter som föreskrivs i avtalet för ett visst datum eller för genomförandeperioden

9.       Produkter som tillverkas enligt konsumentspecifikationer, vilka inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av individuellt val eller konsumentbeslut, eller som klart är avsedda för en viss person.

10.       Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid;

11.      Förseglade produkter som är olämpliga för retur och förseglad efter leverans av hälso- eller hygienskäl.

12.    Produkter som i sin natur blandas oåterkalleligt med andra produkter.

13.    Alkoholhaltiga drycker vars pris har avtalats vid ingåendet av avtalet men vars leverans endast kan ske efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden där entreprenören inte har något inflytande.

14.    Förseglad ljud-, video- och datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leverans:

15.    Tidningar eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på detta;

16.    Leverans av digitalt innehåll annat än på en materialbärare, men endast om:

17.       genomförandet har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande och

18.       Konsumenten har förklarat att han härmed förlorar sin ångerrätt.


Artikel 11 - Priset

1.       Under den period som nämns i erbjudandet priserna på de produkter och / eller tjänster som inte har ökat, med undantag för prisändringar på grund av förändringar i momssatser.

2.       Trots föregående stycke kan entreprenörens produkter eller tjänster vars priser är föremål för svängningar på finansmarknaden och där entreprenören inte har kontroll på rörliga priser, erbjuda med rörliga priser. Det här utbudet av fluktuationer och det faktum att eventuella angivna priser är målpriser anges i erbjudandet.

3.       Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet endast tillåtna om de följer av lagar eller förordningar.

4.       Prishöjningar från 3 månader efter det att avtalet tillåts endast om entreprenören har kommit överens om och:

a. Dessa beror på lagar och andra författningar eller

b. Konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet från och med datumet för prisökningen.

5.       Priserna som nämns i erbjudandet om produkter eller tjänster inkluderar moms.


Artikel 12 - Överensstämmelseavtal och ytterligare garanti

       Entreprenören ser till att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, angivna specifikationer, rimliga krav på giltighet och / eller användbarhet samt de lagbestämmelser som finns på dagen för avtalets ingående och / eller regeringsbestämmelser. Om överenskommelsen säkerställer entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

       En tilläggsgaranti som tillhandahålls av entreprenören, dess leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheterna och påstår att konsumenten enligt avtalet kan gälla entreprenören om entreprenören är bristfällig i överensstämmelse med sin del av avtalet.

       Tilläggsgarantin avses alltså ett åtagande från entreprenören, dess leverantör, importör eller producent där det ger konsumenten vissa rättigheter eller påståenden som går utöver vad som är lagligt obligatoriskt i händelse av bristande efterlevnad av hans del av avtalet .


Artikel 13 - Leverans och utförande

1.       Entreprenören kommer att ta största försiktighet när man tar emot och utför order på produkter och utvärderar ansökningar om tjänster.

2.       Leveransplatsen är den adress som konsumenten har anmält till entreprenören.

3.       Med vederbörlig hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa villkor kommer entreprenören att utföra accepterad order med snabb hastighet men senast 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har överenskommits. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan utföras, eller endast delvis, kommer konsumenten att få ett meddelande inom 30 dagar efter beställning. I så fall har konsumenten rätt att lösa avtalet utan kostnad och rätt till ersättning.

4.       Efter upplösning enligt föregående stycke ska entreprenören utan dröjsmål återbetala det belopp som konsumenten betalat.

5.       Risken för skador och / eller förlust av produkter vilar hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en förutbestämd representant, meddelad till entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.


Artikel 14 - Varaktighetstransaktioner: Varaktighet, uppsägning och förlängning

Uppsägning:

1.       Konsumenten kan avtala på obestämd tid, som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst säga upp gällande regler uppsägning och ett meddelande på upp till en månad.

2.       Konsumenterna kan säga upp ett tidsbegränsat avtal som innebär planerad leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst vid slutet av den angivna perioden enligt överenskommelse om uppsägning och en uppsägningstid på högst en månad.

3.       Konsumenten kan komma överens om de avtal som nämns i föregående stycken:

- avsluta hela tiden och inte vara begränsad till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en angiven period,

- uppsäga åtminstone på samma sätt som de har ingåtts av honom.

- Avsluta alltid med samma uppsägningstid som entreprenören har utsett för sig själv.

Förlängning:

4.       Ett tidsbegränsat avtal som innebär en regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte stilla förnyas eller förnyas under en viss tidsperiod.

5.       Trots föregående stycke, ingått ett avtal för en bestämd period och som sträcker sig till den vanliga leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter att automatiskt förlängas under en begränsad period på upp till tre månader, eftersom konsumenterna mot detta utökade avtal kan avsluta förnyelsens slut med en uppsägningstid på högst en månad.

6       Ett avtal som ingåtts för en begränsad tid, som innebär en regelbunden leverans av produkter eller tjänster, får endast förlängas på obestämd tid om konsumenten kan avsluta när som helst med en uppsägningstid om högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet ordnas men mindre än en gång i månaden, leverans av dagliga, nyheter och veckovisa tidningar och tidskrifter.

7.       Ett avtal med begränsad varaktighet till schemalagd leverans av dagliga, nyhets- och veckovisningar och tidskrifter (prenumerations eller prenumerationsabonnemang) fortsätter inte stilla och slutar automatiskt efter försöks- eller förvärvsperioden.

Varaktighet:

8.       Om ett kontrakt har en löptid på mer än ett år, efter ett år kan konsumenten när som helst avsluta avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa motsätter uppsägning före utgången av den överenskomna sikt.


Artikel 15 - Betalning

1.       Om inget annat anges i avtalet eller ytterligare villkor, att de belopp som konsumenten ska betala inom 14 dagar efter det att betänketiden, eller i avsaknad av en ångerperiod inom 14 dagar efter det att avtalet. När det gäller ett avtal om att tillhandahålla en tjänst kommer denna period att påbörjas dagen efter att konsumenten har mottagit bekräftelsen av avtalet.

2.       Vid försäljning av produkter till konsumenter kan konsumenten aldrig bli skyldig att betala mer än 50% när det gäller villkoren. När förskottsbetalning görs kan konsumenten inte göra någon rätt när det gäller utförandet av den relevanta ordern eller tjänsten innan den förutbetalade betalningen har ägt rum.

3.       Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera till entreprenören om eventuella felaktigheter i angiven eller rapporterad betalningsinformation.

4.       Om konsumenten inte kan uppfylla sin(a) betalningsskyldighet(er) är konsumenten, efter att ha avvisats av entreprenören på sena betalningar och entreprenören har gett konsumenten en period av 14 dagar att uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter underlåtenhet att betala inom denna 14-dagars period, är han över det utestående beloppet skyldig den rättsliga räntan och har entreprenören rätt att debitera de utomrättsliga insamlingskostnader denna avgift. Denna insamlingsavgift uppgår till högst 15% på utestående belopp till 2 500 euro, =; 10% över nästa € 2.500, = och 5% över nästa € 5.000, = med ett minimum av € 40, =. Entreprenören kan avvika från belopp och procentsatser till gagn för konsumenten.


Artikel 16 - Klagomål

1.       Entreprenören har ett välkänt klagomål och behandlar klagomålet i enlighet med detta klagomål.

2.       Klagomål om avtalets utförande måste lämnas in helt och tydligt till entreprenören inom en tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.

3.       Klagomål som lämnats till entreprenören kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsägbar längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer omfattande svar.

4.       Konsumenten måste ge entreprenören minst 4 veckor för att lösa klagomålet genom ömsesidig överenskommelse. Efter denna period uppstår et dispyt som är föremål för dispyt lösningen.


Artikel 17 - Dispyter

1.        Kontrakt mellan entreprenör och konsument som omfattas av dessa villkor regleras av nederländsk lag.


Artikel 18 - Tilläggs- eller undantagsbestämmelser

1.    Ytterligare eller olika bestämmelser från dessa villkor kan inte vara i konsumenternas intresse och bör skrivas skriftligt eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

2.    Från och med 1 juli 2017 upphör alla Solits allmänna leveransvillkor som tidigare utfärdats

Bilaga I: Modellformulär för återkallelse

Modellformulär för återkallelse

(Fyll endast i detta formulär och returnera det när du vill återkalla avtalet)

- Till: Solits, Linnewever 5, 2292 JG, Waters | info@sokkel.nl | 0174-881688

- Jag / Vi * vill härmed informera dig att jag / vi * återkallar vårt avtal om

försäljningen av följande produkter: [Produktbeskrivning] *

leveransen av följande digitala innehåll: [indikering av digitalt innehåll] *

drift av följande tjänst: [serviceindikering] *

- Beställd på * / Mottaget på * [Beställningsdatum för tjänster eller kvitto för produkter]

- [Namn på konsumenten]

- [Konsumentadress(er)]

- [Signatur av konsument(er)] (endast när formuläret lämnas in på papper)

* Ta bort vad som inte gäller eller slutför vad som är tillämpligt.

Bilaga I: Modellformulär för återkallelse

Modellformulär för återkallelse

(Fyll endast i detta formulär och returnera det när du vill återkalla avtalet)

a. Till: [Namn på entreprenören]

    [Geografisk adress entreprenör]

    [faxnummer entreprenör, om tillgängligt]

    [e-postadress eller e-postadress till en företagare]

b. Jag / Vi * vill informera dig att jag / vi * återkallar vårt avtal om

    försäljningen av följande produkter: [produktbeskrivning] *

    leveransen av följande digitala innehåll: [indikering av digitalt innehåll] *

    drift av följande tjänst: [serviceindikering] *

c. Beställd på * / Mottaget på * [beställningsdatum för tjänster eller kvitto för produkter]

d. [Namn på konsumenten]

e. [Konsumentadress(er)]

f. [Signatur av konsument(er)] (endast när denna blankett skickas på papper)

* Ta bort vad som inte gäller eller slutför vad som är tillämpligt.
ALLMÄNNA VILLKOR - FÖRETAG

Skriv ut Villkoren - Företag

(16 juni 2015 daterad vid Kvk)

Handelskammaren 30175883, belägen vid Linnewever 5 i Wateringen


1. Allmänt

Dessa villkor gäller för alla våra erbjudanden och avtal, med undantag för andra villkor, inklusive inköp av kunder, leverantörer, entreprenörer och underleverantörer m.fl., såvida inte vi har sagt något annat skriftligt för varje överenskommelse. Om en eller flera bestämmelser från dessa villkor visar sig inte vara helt giltiga, kommer de återstående bestämmelserna att vara fullständigt på plats. Istället för några ogiltiga bestämmelser gäller ett lämpligt arrangemang så nära som möjligt för vår avsikt och det ekonomiska resultatet vi söker.


2. Definitioner

Förstå menas alla podier med motsvarande tillbehör i vilken färg och storlek som helst, som även kallas kolumn, pelare, kolonn, skyddskåpa, monter, piedestal.

Kund eller huvudansvarig innebär den person som verkar för ändamål relaterad till hans affärs-, hantverks- eller yrkesverksamhet. För privatkunder gäller "Allmänna villkor".


3. Citat och order

3.1 Alla begärda och erbjudna offert / erbjudanden är fria från förpliktelse, såvida inte uttryckligen föreskrivs ett godkännande, uttryckligen och skriftligt, annars bestämt av oss.

3.2 bilder och beskrivningar i erbjudanden, prospekt, kataloger, ritningar, konstruktioner, orderbekräftelser och beräkningar, storlek och vikt, färg uttalanden och annan information som tillhandahålls av oss är inte bindande om inte annat uttryckligen anges. Följaktligen gäller det inte som en garanti.

3.3 En order som ska utföras gäller inte förrän vi har skickat en skriftlig bekräftelse av ordern till den andra parten. Först då kommer en överenskommelse att nås mellan oss och den andra parten. Orderbekräftelsen anses vara korrekt och komplett.

3.4 För verksamheter för vilka ingen offert eller orderbekräftelse skickas av natur och storlek, ska fakturan också betraktas som avtalet mellan parterna, vilket också anses vara korrekt och fullständigt.

3.5 Ändringar och / eller tillägg till avtalet kan endast avtalas skriftligen.

3.6 Vi har rätt att kräva av den andra parten vid eller efter avtalet innan (vidare) att den andra parten kommer att behöva uppfylla både betalnings- och övriga skyldigheter.

3.7 När det gäller bestämmelserna i artiklarna 3.1-3.6 är vår förvaltning avgörande, utom vid skriftlig motnotering.

3.8 Bilder, ritningar, prislistor och liknande som tillhandahålls av oss, förblir vår egendom och får inte kopieras eller lämnas till tredje part utan vårt tidigare skriftliga samtycke.


4. Priser

4.1 Våra priser är exklusive moms.

4.2 Om inte annat anges är alla noteringar föremål för prisändringar.

4.3 Vid fakturabelopp på mindre än 50,00 euro har vi rätt att beräkna kostnaden för en transaktionsavgift på 15,00 € per faktura till köparen.


5. Leverans- och leveransperiod

5.1 Leveransperioden börjar efter godkännande av uppdraget. Om betalningen är överenskommen att ske i terminer, och betalningen vid den 1:a terminen av uppdraget, börjar leveransperioden efter mottagandet av den 1:a betalningsterminen.

5.2 Produkter som är tyngre än 25 kg eller av ömtåligt material som glas transporteras på en pall. Pallen levereras till dörren och transporteras av kunden själv där förpackningsmaterial måste kasseras av kunden

5.3 Om varor hämtas upp av köparen är transporten på bekostnad av och risk för köparen.

5.4 Om varorna inte kan transporteras av skäl som är oberoende av vår vilja har vi rätt att lagra varorna på bekostnad av köparen, utan att det påverkar vår rätt att kräva betalning av köpeskillingen.

5.5 Leveranstider är alltid approximativa och är inte kritiska villkor. Överskridande leveranstid, som tillhandahålls inom rimliga gränser, ger inte den andra parten rätt till uppsägning av avtalet eller ersättning för skada som orsakats av överskridandena. Vid en inte tidsmässig leverans måste den andra parten i en skriftlig anmaning föreslå en rimlig tidsfrist för leverans. Om vi ​​också överskrider denna period har den andra parten rätt till ersättning som motsvarar fakturavärdet exklusive moms av de beställda varorna, såvida inte den ogiltiga leveransen inte kan hänföras till oss.

5.6 Köparen eller Kunden ersätter oss för all skada som orsakats av brand, stöld eller skada av någon anledning. Villkoren för installation eller montering är att våra anställda eller underleverantörer inte hindras av tredje man i sitt arbete och kan utföra sitt arbete omedelbart och permanent. Kostnader som uppstår till följd av förseningar eller förseningar orsakade av en köpare eller huvudansvarig, vidarebefordras till köparen eller kunden.

5.7 Den andra parten är skyldig att kontrollera den levererade eller förpackningen omedelbart vid leverans för eventuella brister eller synliga skador eller att utföra denna kontroll vid anmälan om att varorna står till förfogande för den andra parten.

5.8 Eventuella fel eller skador på den levererade produkten och / eller förpackningen som är på plats vid leveransen, ska den andra parten ange detta på leveransedeln, om så inte sker behandlas inte ärendet.


6. Retention av titel

6.1 Alla levererade och återstående varor förblir ensamma ägda av Solits, tills alla fordringar som vi har eller kommer att erhålla från köparen, huvudmannen eller någon som helst, kommer att betalas fullt ut. Alla kostnader relaterade till avkastning är på den andra partens bekostnad.

6.2 Så länge äganderätten till varorna inte har överlämnats till köparen eller huvudmannen, får de inte lov att överlåta eller tilldela andra tredje parter varorna, utom vid normalt användande.

6.3 Köparen eller Kunden är skyldig att behålla varorna som levereras under titelbokning med erforderlig vård och att behålla säljarens igenkända egendom.

6.4 Om köparen inte uppfyller sina betalningsskyldigheter eller återbetalning, har säljaren rätt att ta tillbaka de varor som levereras enligt äganderättsförbehåll. Detta ändrar inte några av de andra rättigheterna som skickas till säljaren.

6.5 Vid återförsäljning av den andra parten (ännu) fullt betalda varor är motparten skyldig att efter en begäran från oss i sådana fall mot tredje part att ge eller låna oss varor som står i proportion till det vi då kan efterfråga av motparten. 

För att uppfylla denna skyldighet åtar sig den andra parten redan rättigheter som uppstår vid leverans till tredje part. Om den andra parten inte uppfyller våra betalningsförpliktelser i rätt tid till oss, har vi behörighet att meddela tredje part om denna pant för att etablera panten. Den andra parten är skyldig att samarbeta genom att göra vår första begäran som anger namn och adress ovan innebar en tredje part vid vite av förlust av en omedelbar betalad straffavgift på 10% av den utestående skulden från oss på andra parten, med minst 750 euro per dag eller del av dagen som den andra parten bryter mot denna skyldighet, samt ett belopp på Euro 500.00 för varje dag därefter som överträdelsen fortgår.


7. Betalningar

7.1 Betalning måste ske kontant vid leverans, eller om det har avtalats skriftligen genom banköverföring eller överföring till ett bankkonto som utses av oss inom 30 dagar efter fakturadatumet. Avvikelser från detta bör endast bekräftas av oss. Valutadatumet som anges i våra kontoutdrag är avgörande och betraktas därför som betalningsdatum.

7.2 Om betalningen inte har skett inom den tidsfrist som anges i föregående artikel, betalas den andra parten som vanligt vid betalning och från förfallodagen en räntesats om 1% per månad.

7.3 Om den andra parten är i dröjsmål eller underlåtenhet i tid fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet, att alla rimliga utgifter (inklusive advokat och mellankostnad) erhålla betalning av domstol på uppdrag av den andra parten.

7.4 Betalning är alltid utan rätt till upphävande och / eller avveckling, såvida inte motparten med vilken den andra parten vill avstå, är skriftligen bekräftad av oss. Alla betalningar är alltid avsedda för betalning av räntesumma, uppköpsavgifter och därefter för de äldsta utestående fakturorna.


8. Reklammation, annulering

8.1 Reklammationer måste lämnas in skriftligen till oss snarast möjligt, men senast 8 dagar efter mottagandet av varorna.

8.2 Bearbetade varor anses ha godkänts utan att köparen fortfarande har några reklammationsrättigheter.

8.3 Retursändelser annat än på grund av tillräckligt motiverad reklammation och utan föregående rådgivning och skriftligt avtal från oss, är inte tillåtet. Köparens returförsändelser av varor till oss görs förutbetalt och transporteras med risk för kunden.

8.4 Annulering av order från köparen accepteras endast om köparen är villig att betala räkningen av kostnaderna som redan uppkommit. Om produkterna är från vårt standardutbud, är detta minst 20% av det överenskomna priset. Om produkterna är måttbeställda är detta minst 80% av det överenskomna priset.


9. Garanti

9.1 Vi garanterar endast leveransen i den mån som eventuella fel är den direkta konsekvensen av brister i material och konstruktion och ett meddelande om fel inom sex månader efter det att fakturadatumet har meddelats oss skriftligen.

9.2 Vi omfattas av denna garanti endast för att reparera eller ersätta den levererade varan kostnadsfritt. Leverans till och från oss vid reparation eller utbyte sker endast på säljarens bekostnad om vårt klagomål visar sig vara välgrundat av oss. Ersättning på grundval av garanti leder inte till motsvarande tilldelning av garantiperioden. Om, under garantiperioden, köparen utför reparationer eller ändringar utan föregående tillstånd från säljaren, eller inte uppfyller någon betalningsskyldighet, upphör garantiansvaret för Solits.

9.3 Om köparen avvisar ett podium, monter eller display, förbinder han sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på dessa varor och personer. Han måste bland annat se till att alla rörliga delar av glasvarorna rör sig fritt utan risk för skador.


10. Uteslutning av ansvar

10.1 Vårt ansvar är begränsat till bestämmelserna i denna artikel.

10.2 Vi ska inte vara ansvariga för några följdskador av någon art eller omfattning som är förknippade med eller som följer av överensstämmelse eller bristande överensstämmelse med avtalet såvida det inte finns någon avsikt.

10.3 Vi är inte ansvariga för (följaktligen) skador av något slag eller omfattning som uppstår på grund av felaktig lagring, bearbetning, användning eller tillämpning av de levererade varorna. Vi ska inte heller vara ansvariga om den andra parten inte har följt stadgarna.

10.4 Vårt ansvar är alltid begränsat till skador som överstiger vårt belopp, i vilken utsträckning vi begränsar vårt ansvar. Dessutom är vårt ansvar begränsat till det belopp vi har säkrat för det ändamålet.

10.5 Teknisk rådgivning och information, bearbetning och tillämpning av produkter till den andra parten lämnas till oss enligt bästa kännedom och ansträngningar såväl som den senaste tekniken, utan resultatförpliktelse och utan ansvar tillhandahållen av oss.

10.6 Vi är aldrig ansvariga för några materialspecifikationer som gjorts av oss.


11. Brist vid force majeure

11.1 Force majeure betyder: Var och en av parternas oberoende, oförutsebar omständighet som uppfyllandet av avtalet inte skäligen kan krävas av oss av den andra parten. Under en force majeure skall under alla omständigheter: strejk, överdriven frånvaro av vår personal, transportsvårigheter, brand, statliga åtgärder, bland annat import- och exportförbud, kvoter och operativa haverier på oss eller hos våra leverantörer, politiska problem som leder till leveransavbrott såväl som vår leverantörs prestanda, vilket innebär att vi inte kan uppfylla våra skyldigheter gentemot den andra parten.

11.2 Vid force majeure har vi rätt att förlänga leveranstiden med varaktigheten av force majeure eller att, förutsatt att den inte genomförs, utomrättsliga upphäva avtalen genom ett skriftligt uttalande, utan att vara skyldig till den andra parten till ersättning för eventuella skador. Om period av force majeure varar längre än två månader, har vardera parten rätt att säga upp avtalet utan skyldighet att betala någon ersättning till den andra parten.


12. Immateriella rättigheter

12.1 Om avtalet innebär att arbetet kommer i enlighet med upphovsrättslagen från 1912 eller Benelux-lagen om ritningar eller modeller, kommer upphovsrätt, design och / eller mönsterrätt att stanna hos oss. Entreprenören erhålls efter full betalning av varorna levererade en evig, icke-exklusiv licens att publicera arbetet i Nederländerna i syfte som följer av avtalet.

12.2 Det är dock uttryckligen förbjudet at kunden reproducerar varor levererade av oss på sådant sätt eller att offentligöra dem som inte är förenligt med avtalet. Det är inte heller tillåtet för kunden att deponera ett patent för en sak som lämnats av eller för vår räkning, deponera den som en ritning, modelle eller som en del av ett figurmärke.


13. Upplösning

13.1 Vi har rätt att utomrättsligt säga upp avtalet genom ett till detta ändamål skriftligt uttalande om inte (full) överensstämmelse av den andra parten av sina skyldigheter enligt avtalet: den andra parten ansöker om konkurs, är i konkurs eller om de är beviljade ett uppskov av betalning. På bekostnad av den andra parten finns rättsliga beslag.

13.2 Om vi har löst avtalet utomrättsliga, kommer våra fordringar på den andra parten att betalas omedelbart.


14. Tillämplig lag och dispyter

Samtliga avtal regleras av nederländsk lag. Den nederländska domstolen i Haag har exklusiv behörighet att höra dispyter.


15. Slutlig bestämning

Från och med 1 juli 2017 upphör alla Solits allmänna leveransvillkor som tidigare utfärdats.