loading spinner
Totalt: (exkl. moms): 0 SEK

Innehållsförteckning:

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Företagarens identitet

Artikel 3 – Tillämpning

Artikel 4 – Erbjudandet

Artikel 5 – Avtalet

Artikel 6 – Ångerrätt

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse

Artikel 10 – Uteslutning av ångerrätt

Artikel 11 – Priset

Artikel 12 – Överensstämmelse och ytterligare garanti

Artikel 13 – Leverans och utförande

Artikel 14 – Transaktionernas varaktighet: varaktighet, annullering och förlängning

Artikel 15 – Betalning

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Ytterligare eller avvikande bestämmelser

 

 

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

 

1.       Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitala innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och företagaren;

2.       Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

3.       Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som hänger samman med hans yrke, hantverk eller verksamhet;

4.       Dag: kalenderdag;

5.       Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;

6.       Varaktighetsavtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;

7.       Hållbar databärare: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligen riktad till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det syfte för vilket information är avsedd och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen;

8.       Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristen;

9.       Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter;

10.    Distansavtal: avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid fram till och med avtalets ingående uteslutande eller delvis en eller fler tekniker för distanskommunikation används;

11.    Förlaga för ångerblankett: den europeiska förlaga för ångerblankett som ingår i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt avseende sin beställning;

12.    Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument och företagare behöver mötas i samma rum samtidigt.

 

 

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Entreprenörens namn: Solits
Handlar under namnet/namnen: Solits B.V.


Företagsadress:
Linnewever 5
2292 JG Wateringen

Telefonnummer: 0174-881688
(telefontillgänglighet: måndag till fredag från 8:00 till 16:30)

E-postadress: info@podierochmontrar.se
Webbplats: www.sokkel.nl, www.solits.eu, www.sokkel.be, www.socles.fr, www.plinths.co.uk, www.sockelundsaeulen.de, www.sockelundsaeulen.ch, www.sockelundsaeulen. på, www.podierogmontrer.dk, www.podierochmontrar.se, www.peanasypedestales.es

Handelskammarens nummer: 76690865
Momsnummer: NL8607.51.600.B.01

 

Artikel 3 – Tillämpning

1.       Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.

2.       Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.

3.       Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsumenten och enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.

4.       För det fall där specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga villkor kan konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelse som är mest lämplig för konsumenten.

 

Artikel 4 – Erbjudandet

1.       Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttrycklige att framgå av erbjudandet.

2.       Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.

3.       Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet.

 

Artikel 5 – Avtalet

1.       Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.

2.       Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.

3.       Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

4.       Företagaren kan inom rättsliga ramar informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.

5.       Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten senast vid leverans av produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare :

a)       besöksadressen för företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;

b)       de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;

c)       information om garantier och befintlig service efter försäljning;

d)       priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i tillämpliga fall, kostnaderna för leverans och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;

e)       kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;

f)        om konsumenten har ångerrätt, mallen för ångerrätt.

6.       Vid varaktighetstransaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

 


Artikel 6 – Ångerrätt

För produkter:

1.       Konsumenten kan säga upp ett avtal om köp av en vara under en ångerfrist på 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men får inte ålägga honom att ange sina skäl.

2.       Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:

a)       om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part utsedd av denne, tog emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

b)       om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part utsedd av denne, har tagit emot den sista försändelsen eller delen;

c)       vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, tog emot den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium:

3.       Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte har levererats på ett materiellt medium under minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men får inte ålägga honom att ange sina skäl.

4.       Den betänketid som avses i punkt 3 börjar dagen efter det att avtalet ingåtts.

Förlängd betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett konkret medium om du inte informerar dig om ångerrätten:

5.       Om företagaren inte har gett konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller ångerrättsmodellen, kommer betänketiden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.

6.       Om företagaren har lämnat den information som avses i föregående stycke till konsumenten inom tolv månader efter den ursprungliga betänketidens början, löper betänketiden ut 14 dagar efter den dag då konsumenten fick den informationen.

 

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

1.       Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han

kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten som han skulle göra i en butik.

2.       Konsumenten ansvarar endast för eventuell värdeminskning av produkten som är ett resultat av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som är tillåtet enligt punkt 1.

3.       Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid tidpunkten för avtalets ingående.


Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

1.       Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han anmäla detta till företagaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt.

2.       Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, ska konsumenten returnera produkten eller överlämna den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall följt returtiden om han returnerar varan innan ångerfristen har löpt ut.

3.       Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

4.       Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.

5.       Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har uppgett att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han själv kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för retursändingen.

6.       Om konsumenten återkallar efter att först uttryckligen begärt att utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte är förberedd för försäljning i en begränsad volym eller viss mängd påbörjas under ångerfristen, är konsumenten företagaren skyldig ett belopp som är proportionellt mot den del av förpliktelsen som har fullgjorts av företagaren vid tidpunkten för utträdet, jämfört med fullgörandet av förpliktelsen.

7.       Konsumenten ska inte stå för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte är förberedda för försäljning i en begränsad volym eller mängd, eller för leverans av fjärrvärme, om:

a)       företagaren inte har försett konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten, kostnadsersättningen vid ångerrätt eller modellformuläret för ångerrätt, eller;

b)       konsumenten inte uttryckligen har begärt påbörjande av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme under ångerfristen.

8.       Konsumenten kommer inte att stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett materiellt medium, om:

a)       före leverans har denne inte uttryckligen samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före utgången av ångerfristen;

b)       denne inte har erkänt att denne förlorar sin ångerrätt när denne lämnade sitt samtycke; eller

c)       företagaren har underlåtit att bekräfta detta uttalande från konsumenten.

9.       Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.

 

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid återkallelse

1.       Om företagaren möjliggör meddelandet om ångerrätt från konsumenten elektroniskt, kommer han omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet efter att ha mottagit detta meddelande.

2.       Företagaren kommer att ersätta alla betalningar som gjorts av konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som debiterats av företagaren för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelat honom om återkallelsen. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta med återbetalning tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.

3.       Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten använde för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.

4.       Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.


Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätt

Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid innan avtalet ingicks:

1.       Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;

2.       Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som personligen är närvarande eller erbjuds möjlighet att vara personligen närvarande på auktionen, under överinseende av en auktionsförrättare, och där den framgångsrika budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;

3.       Serviceavtal, efter att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om:

a)       utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och

b)       konsumenten har uppgett att han förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har fullföljt avtalet;

4.       Paketresor enligt artikel 7:500 i den nederländska civillagen och passagerartransportavtal;

5.       Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller period för utförandet och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrningstjänster och catering;

6.       Avtal som avser fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller tidsperiod för utförande;

7.       Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person.

8.       Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;

9.       Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;

10.    Produkter som oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans på grund av sin natur;

11.    Alkoholhaltiga drycker, vars pris överenskoms vid avtalets ingående, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar, och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden över vilka företagaren inte har något inflytande;

12.    Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogram, vars försegling har brutits efter leverans;

13.    Tidningar, tidskrifter eller magasin, med undantag för prenumerationer på dessa;

14.    Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på ett materiellt medium, men endast om:

a)       utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och

b)       konsumenten har uppgett att han därmed förlorar sin ångerrätt.


Artikel 11 - Priset

1.       Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.

2.       Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser som framgår av erbjudandet.

3.       Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller bestämmelser.

4.       Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

a)       dessa är resultatet av rättsliga bestämmelser eller bestämmelser;

b)       konsumenten har rätt att säga upp avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.

5.       Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.


Artikel 12 - Överensstämmelse med avtal och ytterligare garanti

1.       Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagkrav som finns vid datumet för avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

2.       En tilläggsgaranti som tillhandahålls av företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet om företagaren har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.

3.       Med tilläggsgaranti avses varje skyldighet för företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad han enligt lag är skyldig att göra i det fall han har underlåtit att fullgöra sin del av skyldigheterna avtalet.


Artikel 13 - Leverans och utförande

1.       Företagaren kommer att iaktta största försiktighet vid mottagande och utförande av order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.

2.       Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.

3.       Med hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor, kommer företagaren att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte annan leveranstid har överenskommits. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan fullföljas eller endast delvis kan fullgöras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter det att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att säga upp avtalet utan kostnad och har rätt till eventuell ersättning.

4.       Efter upplösning i enlighet med föregående stycke kommer företagaren omedelbart att återbetala det belopp som konsumenten betalat.

5.       Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.


Artikel 14 – Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Uppsägning:

1.       Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst, med beaktande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

2.       Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den bestämda varaktigheten, med beaktande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

3.       Konsumenten kan häva de avtal som avses i föregående stycken:

- avboka när som helst och inte begränsas till avbokning vid en specifik tidpunkt eller under en specifik period;

- åtminstone avbryta på samma sätt som de ingicks av denne;

- alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har avtalat för sig själv.

Förlängning:

4.       Ett avtal som har ingåtts för en viss period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss period.

5.       Utan hinder av föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en bestämd tid av högst tre månader, om konsumenten kan säga upp avtalet vid utgången av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.

6.       Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.

7.       Ett tidsbegränsat avtal för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter för introduktionsändamål (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet:

8.       Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, om inte rimlighet och skälighet talar emot att säga upp avtalet eller skjuta upp avtalet före utgången för den avtalade varaktigheten.Artikel 15 - Betalning

1.       Om inte annat anges i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter betänketidens början, eller i avsaknad av betänketid, inom 14 dagar efter avtalets ingående. Vid överenskommelse om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.

2.       Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten aldrig åläggas att betala mer än 50 % i förskott enligt allmänna villkor. Om förskottsbetalning har föreskrivits kan konsumenten inte göra gällande några rättigheter avseende utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den överenskomna förskottsbetalningen har erlagts.

3.       Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera eventuella felaktigheter i betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.

4.       Om konsumenten inte fullgör sina betalningsförpliktelser i tid, efter att företagaren har informerat honom om den sena betalningen och företagaren har beviljat konsumenten en frist på 14 dagar att fortfarande fullgöra sina betalningsförpliktelser. Om betalning inte görs inom denna 14-dagarsperiod utgår lagstadgad ränta på det belopp som fortfarande är skyldigt och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa 2 500 € och 5 % på nästa 5 000 € med ett minimum av 40 €. Företagaren får avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

 


Artikel 16 – Klagomålsförfarande

1.       Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.

2.       Klagomål över avtalets genomförande ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna.

3.       Klagomål som lämnas till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagar med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar.

4.       Konsumenten måste ge företagaren minst 4 veckor på sig att lösa klagomålet efter ömsesidig överenskommelse. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

 


Artikel 17 - Tvister

5.       Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag.Artikel 18 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

 

 

Bilaga I: Modell ångerblankett

 Ångerblankett

(fyll i och returnera endast detta formulär om du vill frånträda avtalet)


Till:          Solits
                Linnewever 5
                2292 JG Wateringen
                info@sokkel.nl | 0174-881688

Jag/vi (*) informerar dig härmed om att jag/vi (*) har sagt upp vårt avtal angående försäljningen
av följande varor/leverans av följande tjänst (*) återkallelse(er) (*)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


Beställd på (*)/Mottagen på (*)

__________________________________________________________________________

Namn(en) konsument(er)

__________________________________________________________________________

Adress konsument(er)

__________________________________________________________________________


Handteckning av konsument(er)                                                                                                      Datum (DD-MM-JJ)
(endast när denna blankett skickas in på papper)