loading spinner
Totalt: (exkl. moms): 0 SEK

1. Konsumenten kan lösa ett avtal med ett inköp av en produkt under en betänketid av 14 dagar utan att ge skäl. Entreprenören kan fråga konsumenten om orsaken till återkallande, men ålägger dem inte att ange skälen.

2. Den betänketid som avses i punkt 1 ska påbörjas dagen efter konsumenten eller en tredje part som utsetts av konsumenten, som inte är transportören, mottog produkten eller:

3. om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten eller en tredje part som han utses har fått den sista produkten. Entreprenören kan, om han har informerat konsumenten klart före beställningsprocessen, vägra en order på flera produkter med en annan leveranstid.

4. om leveransen av en produkt består av olika sändningar eller delar: det datum då konsumenten eller en tredje part som han utsåg fått den sista sändningen eller den sista delen,

1. för regelbunden leverans av produkter under en bestämd period: det datum då konsumenten eller en tredje part som han utsåg, fick den första produkten.

För tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en materialbärare:

1. Konsumenten kan lösa ett serviceavtal och ett digitalt innehållande leveransavtal som inte levereras på en materialbärare i minst 14 dagar utan att ange skäl. Entreprenören kan fråga konsumenten om orsaken till återkallande, men ålägger dem inte att ange skälen.
2. Den betänketid som avses i punkt 3 ska ingå dagen efter avtalets ingående.

Förlänga betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en materialbärare genom att inte avslöja uttagningsrättigheter:

1. Om entreprenören inte har lämnat konsumenten lagstadgad information om ångerrätten eller modellen för återkallelse, upphör återkallande perioden tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som bestämts i enlighet med tidigare stycken i denna artikel.
2. Om företagaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter det att den ursprungliga betänketid inleddes upphör betänketiden 14 dagar efter det att konsumenten har mottagit den informationen.

FÖRSÄLJARENS FÖRPLIKTELSER UNDER BETÄNKETID
1. Under betänketid kommer konsumenten noggrant att hantera produkten och förpackningen. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten endast kan hantera och inspektera produkten som han borde göra i en butik.
2. Konsumenten är endast ansvarig för försämring av produkten som följer av ett sätt att hantera produkten utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
3. Konsumenten är inte ansvarig för försämring av produkten om entreprenören inte har gett honom alla lagstadgade obligatoriska uppgifter om ångerrätten före eller efter avtalets ingående.

UTÖVANE AV ÅNGERRÄTT AV KONSUMENT OCH KOSTNADER
1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer han att rapportera detta inom återkallande perioden genom modellformuläret för återkallande eller på annat entydigt sätt till entreprenören.
2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter den anmälan som avses i punkt 1 skickar konsumenten tillbaka produkten eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) entreprenören. Detta behöver inte göras när entreprenören har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenterna har under alla omständigheter tagit hänsyn till returperiod när konsumenten returnerar produkten innan betänketid har löpt ut.
3. Konsumenten kommer att returnera produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i original skick och förpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktionerna från företagaren.
4. Risken och bevisbörden för korrekt och aktuell utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
5. Konsumenten bär den direkta kostnaden för att returnera produkten. Om entreprenören inte har rapporterat att konsumenten måste bära dessa kostnader eller om entreprenören bestämmer sig för att bära kostnaderna själv, behöver konsumenten inte bära kostnaderna för att returnera produkten.
6. Om konsumenten återkallar efter att ha uttryckligen begärt att driften av tjänsten eller tillförseln av gas, vatten eller elektricitet som inte är färdig för försäljning i en begränsad volym eller mängd påbörjas under betänketiden, är konsumenten entreprenör förfallotillgång som står i proportion till den del av företagets åtagande från företagaren vid tidpunkten för återkallandet jämfört med full överensstämmelse med åtagandet.
7. Konsumenten får inte bära några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller elektricitet som inte är färdig för försäljning i begränsad volym eller kvantitet eller för leverans av fjärrvärme om:
8. entreprenören har inte lämnat konsumenten lagstadgad information om ångerrätten, kostnadsersättningen till återkallandet eller modellformuläret för återkallande, eller;
9. konsumenten har inte uttryckligen begärt start av tjänsten eller gas, vatten, el eller fjärrvärme eller tjänst under betänketiden.
10. Konsumenten får inte bära några kostnader för hel eller delvis leverans inte levererad på en fysisk bärare av digitalt innehåll, förutsatt att:
11. före leveransen konsumenten har inte uttryckligen kommit överens om att påbörja överensstämmelsen med avtalet före slutet av betänketid;
12. konsumenten har inte erkänt att förlora sin ångerrätt vid beviljande av sitt samtycke; eller:
13. entreprenören har misslyckats med att bekräfta detta konsumentutlåtande.
14. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt upphävs alla ytterligare avtal genom lag.

ENTREPRENÖRENS FÖRPLIKTELSER TILL ÅTERKALLANDET
1. Om entreprenören gör anmälan möjlig på elektronisk väg, skickar entreprenören kvitto på mottagandet omedelbart efter mottagandet av denna anmälan.
2. Entreprenören kommer att ersätta alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som uppkommit av entreprenören för den återvände produkten omedelbart men inom 14 dagar efter det att konsumenten meddelar honom om återkallandet. Om inte entreprenören erbjuder produkten själv kan entreprenören vänta på återbetalning tills entreprenören har mottagit produkten eller visar till konsumenten att entreprenören har returnerat produkten, beroende på vilket som är tidigare.
3. Entreprenören använder samma betalningsmedel som konsumenten använder för återbetalning om inte konsumenten överensstämmer med en annan metod. Återbetalningen är gratis för konsumenten.
4. Om konsumenten har valt en dyrare leveransmetod än den billigaste standardleveransen, behöver entreprenören inte betala tillbaka extrakostnaden för den dyrare metoden.

EXCLUSION ÅNGERRÄTT
Entreprenören kan utesluta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om entreprenören tydligt anger detta vid erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående:

1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på den finansiella marknaden där entreprenören inte har någon inverkan och som kan uppstå inom återkallande perioden.
2. Avtal som stängs under en offentlig auktion. Offentlig auktion innebär en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av entreprenören till konsumenten som är personligen närvarande eller att vara personligt närvarande vid auktionen under auktionens vägledning och framgångsrik budgivare är skyldig att köpa produkterna, digitalt innehåll och/eller tjänster.
3. Serviceavtal, efter full service, men endast om:
4. genomförandet har börjat med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
5. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt när entreprenören har slutfört avtalet.
6. Serviceavtal för tillhandahållande av boende, som föreskrivs i avtalet, ett visst datum eller en period för genomförande och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrning och catering.
7. Avtal om fritidsaktiviteter som föreskrivs i avtalet för ett visst datum eller för genomförandeperioden
8. Produkter som tillverkas enligt konsumentspecifikationer, vilka inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av individuellt val eller konsumentbeslut, eller som klart är avsedda för en viss person.
9. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid;